Här har jag skrivit upp några bra kommandon som jag använder så sällan att jag brukar glömma bort dom...

md5-summa en hel katalog och alla underkataloger. Sortera också efter sökväg och filnamn

find . -type f -print0 | sort -z | xargs -0 md5sum

Om man redirectar utdatat till en fil, t.ex MD5SUM, så lägg den inte i katalogen du beräknar summor för. I så fall får du en ogiltig summa för MD5SUM-filen.

html-koder för å, ä, och ö, och annat vanligt

å = å
ä = ä
ö = ö
Å = Å
Ä = Ä
Ö = Ö
© = ©
& = &

Hitta dubletter via MD5-summor

find /home/user -type f -exec md5sum {} \; | sort >MD5SUM.sorted.delme

Ovanstående lägger md5-summor för alla filer i /home/user och underkataloger i en enda sorterad lista.

uniq -D -w 32 MD5SUM.sorted.delme

Skriver enbart ut filer som det finns fler än en av (kollar på checksumman i första 32 tecknena). Indatat måste vara sorterat för "uniq" ser bara på rader som ligger intill varandra

Spela in saker från .ram -strömmar

(1) Ladda hem .ram-filen och öppna den.. Innehållet är länken till .rm-filen.

mplayer "rtsp://adress.till/filnamn.rm" -dumpstream -dumpfile filnamn.rm -cache 20000

Ett annat alternativ är att först spara alla .ram-filer på samma ställe, och sen köra följande:

for var in *.ram ; do mplayer "`cat "$var"`" -dumpstream -dumpfile "$var.rm" -cache 20000 ; done

Montera cdrom-enheter "case insensitively" i Linux

 mount -t iso9660 -o check=relaxed,norock,map=normal /dev/hdc /media/cdrecorder/

starta terminalprogram jag kör y-modem-överföringar från

setserial /dev/ttyS0 uart 16550A baud_base 115200
minicom

Leta efter viss fras i alla filer i helt katalogträd

find . -type f -print0 | xargs -0 grep -Z -ni "hitta detta"

Få extra-tangenter på tangentbordet att bete sig som de ska

  1. Ta reda på okända tangenters scancode, mha "showkey -s"
  2. Lägg till dom mha "setkeycodes" i något init-script som körs vid varje omstart (jag valde att stoppa dom i "/etc/rc.locals"). Det andra argumentet till "setkeycodes" kan man hitta i filen "/usr/include/linux/input.h".

Hämta bilder från gratis skräpkamera med VGA-upplösning:

På kameran står det "NIPPON Card Cam 300", men lsusb gav

Bus 002 Device 002: ID 2770:9120 NHJ, Ltd Che-ez! Snap / iClick Tiny VGA Digital Camera

Följande hämtar alla bilder och lägger dom i nuvarande katalog

gphoto2 --camera=STV0680 --get-all-files